SİTE KULLANIM ŞARTLARI-BİLETALİ.COM.TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Lütfen sitemizi kullanmadan önce iş bu “site kullanım şartları’nı-www.biletali.com.tr üyelik
sözleşmesi”ni dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan kullanıcı/müşteriler aşağıdaki şartları kabul
etmiş varsayılır.
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) İncilipınar Mah. Prof Muammer
Aksoy Blv. No:24/C Şehitkamil/Gaziantep adresindeki Gaziantep Ticaret Odası’nın 28279
sicil sayısında kayıtlı, 0033040662100016 MERSİS numarasına sahip Akort Turizm Seyahat
İnşaat Sanayi İç ve Dış Tic Ltd Şti’nin (bundan böyle kısaca "Şirket" olarak anılacaktır)
malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri
kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve
kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına,
yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi
okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş
sayılırsınız. 
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar
işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru,
zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
Sözleşme tanımları
SİTE: Şirket tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin
sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web (www.biletali.com.tr)
sitesidir. 
ÜYE: Şirkete ait www.biletali.com.tr'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen,
seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Şirket tarafından üyelikleri onaylanarak,
kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.
18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu
eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif
Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited
Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından
gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve
kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye
verilmez. 
KULLANICI: Siteyi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden
Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: Site'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her
türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 
WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Site vasıtasıyla
sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya
tüzel kişilerle Şirket/Site arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,

Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs.
bilgilerdir.
Sorumluluklar
Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman
saklı tutar. 
Şirket, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını
kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak
kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde
bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,
hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde
genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı,
saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı
faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde
oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür
hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple
yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma
hakkını saklı tutar.
Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 
Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi
tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Şirkete veya belirtilen
ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret
edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları
konusunda hiçbir hak vermez.
Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz
ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak
kullanılamaz. 
Gizli Bilgi
Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu
kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi
Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’
olarak anılacaktır.
Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri
kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan Şirketin kendisine ait
iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup
şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma
bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar
sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde
ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Garanti Vermeme: İşbu Sözleşme Maddesi Uygulanabilir Kanunun İzin Verdiği Azami
Ölçüde Geçerli Olacaktır. Firma Tarafından Sunulan Hizmetler "Olduğu Gibi” Ve "Mümkün
Olduğu” Temelde Sunulmakta Ve Pazarlanabilirlik, Belirli Bir Amaca Uygunluk Veya İhlal
Etmeme Konusunda Tüm Zımni Garantiler De Dâhil Olmak Üzere Hizmetler Veya Uygulama
İle İlgili Olarak (Bunlarda Yer Alan Tüm Bilgiler Dâhil) Sarih Veya Zımni, Kanuni Veya
Başka Bir Nitelikte Hiçbir Garantide Bulunmamaktadır. 
Kayıt ve Güvenlik 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu
Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur.
Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların
zarar görmesinden Şirket ve/veya www.biletali.com.tr sorumlu tutulamaz.
Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve
internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak
anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,
taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve
yükümlülükleri askıya alınır. 
Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya
tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden
yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri
kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda
Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz
etmeyeceğini kabul eder.
Sözleşmenin devri
Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir.
Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa
devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
Sorumluluğun sınırlandırılması
Şirket, Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.
kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere ilişkin
doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin
ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata,
ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site'ye veya link verilen
diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile Şirketin, kullanım/ziyaret

sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak
üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.
Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e.posta
adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.
Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi
durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak
tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın
çözümünde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.