Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden
yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz
bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, iş bu "Gizlilik Politikası"nın konusudur ve iş
bu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site
vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle iş bu "Gizlilik
Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 
I. Kişisel verilerin korunması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı
biletali.com.tr (bundan sonra BiletAli olarak anılacaktır) olarak taahhüt ediyoruz. BiletAli
olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri
adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve korunmuştur. Bu veriler hiçbir zaman üçüncü
kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel ve birinci
politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de kişisel verilerin gizliliğine
büyük önem verilmiş ve çalışma ilkesi olarak benimsemiştir. Bu ilke BiletAli çalışanlarına da
benimsetilmiş ve sağlanmıştır.
II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının Amacı, Kapsamı,
Değiştirilmesi 
BiletAli tarafından hazırlanan iş bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Müşteri ve Kullanıcıların rızası veya
Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk durumları gereği olarak elde edilmiş veriler, sunmuş
olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite
politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Elde edilen bazı veriler kişisel olmaktan
çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılmakta ve bir
kısmı aynı zamanda umumun faydasına sunulmaktadır. Anonimleştirilen bu veriler Kanun
uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. BiletAli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı
içinde çalışan şirketlerin, kişilerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik
olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara münhasır düzenlemeleri
içerir. BiletAli, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin
daha iyi korunması şartıyla- değiştirme hakkına sahiptir. 
III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 
1) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk:
BiletAli, yaptığı faaliyet gereği elde ettiği ya da kendisine diğer şirketlerden, kimselerden
gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları
çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu kapsamda BiletAli’nin sunduğu hizmetleri satan
üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla
gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
2) Doğruluk ve Güncel Olma:

BiletAli, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi
içermemesine ve nihai kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği
takdirde güncellemeye önem verir.
3) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin Kullanma ve İşleme:
BiletAli, sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde
verileri işler. İş amacı dışındaki verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
4) İşlendikleri Amaçla Bağlantılılık, Sınırlılık ve Ölçülü Olma:
BiletAli, verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
5) İlgili Mevzuatta Öngörülen ve İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar
Muhafaza Edilmesi:
BiletAli, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi
hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan
kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.
BiletAli, rızaen ve/veya kanunen elde ettiği ya da işlediği veriler için yukarıda sıraladığımız iş
bu ilkeler geçerlidir. 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır.
BiletAli tarafından iş bu haklarınızı kolaylaştırmak üzere sizler için ayrıca bir başvuru formu
hazırlanmıştır.
Kişisel verileri işlenen kişiler, BiletAli tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize
başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
1) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
6) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7) (4) ve (5) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. BiletAli olarak bu haklara saygılıyız.
IV. Cimrilik İlkesi/Azami Tasarruf İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre BiletAli’ye ulaşan
veriler gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız, amaca
göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz, işlenmez ve kaydedilmez. BiletAli’ye
intikal eden diğer veriler de aynı usulde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık teşkil
eden bilgiler sisteme kaydedilmez, silinir veya anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki
amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi
hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. 
V. Doğruluk/Veri Güncelliği
BiletAli bünyesinde bulunan verilerin ilgili kişilerin beyan ettiği şekilde işlenmesi temel
kuraldır. BiletAli, müşteriler ya da BiletAli ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin
doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de
yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir ve ilgilinin sorumluluğundadır. Kişisel
verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi BiletAli tarafından benimsenmiştir. BiletAli kendisine
ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri
günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.
VI. Kişisel Verilerin Silinmesi 
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer
gereklilikler ortadan kalktığında BiletAli tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili
kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
VII. Veri işleme amaçları
BiletAli tarafından işlenen kişisel veriler sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi
hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.
VIII. Veri Güvenliği/Gizlilik
Kişisel veriler gizlidir. Bu gizliliğe BiletAli de riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde
ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. BiletAli bünyesinde yer alan kişisel verilerin korunması
ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin/müşteri adaylarımızın mağdur
olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların
standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma
politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.
IX. Müşteri/Muhtemel Müşteri/İş/Çözüm Ortakları Verisi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış
olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme
amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icra edilmesi ve hizmetin gereklilikleri
ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilmek suretiyle
güncellenir. Müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri)/Kullanıcılarımızın kendileri tarafından
bırakmış olduğu veriler, kendilerine sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için
işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. 
BiletAli, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun
davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin

gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına
ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır. 
X. Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk.
Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti
gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır.
Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına BiletAli tarafından riayet
edilmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak,
işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla
alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır.
Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.
Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade
beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. 
XI. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi 
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veridir. BiletAli ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca
Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. BiletAli, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi
için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 
XII. Şirketin Hukuki Yükümlülüğü/Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan
Veri İşlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri
işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı
ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
BiletAli tarafından sunulan hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir.
Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 
XIII. Otomatik İşlenen Veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile verilerin işlenmesinde BiletAli, Kanuna uygun davranır.
Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz.
Ancak BiletAli, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar
alma hakkına sahiptir.
XIV. İnternet/Kullanıcı Bilgileri
Şirketimize ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin
toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve
gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız
konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenir.

XV. Çalışanlarımıza Ait Veriler/İş İlişkisi İçin Verilerin İşlenmesi 
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu
kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak şirketimiz, çalışanlarına ait verilerin gizliliği
ve korunmasını temin eder. 
Şirketimiz, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya
mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay
alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 
Şirketimiz, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay
almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de çalışanlara
ait verileri işleyebilir.
Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde,
ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel
nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve
sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi
için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgü kullanılır. 
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve
performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız, aleyhine çıkan sonuca itiraz
etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların
itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.
XVI. Çalışanlara Tahsis Edilen Telekomünikasyon/İnternet
Çalışanlarımıza tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece
iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışanlar şirketimizin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç
birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri
kontrol edebilir, denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen
bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi
bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 
XVII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması
Kişisel veriler, hizmetin görülebilmesi amacıyla BiletAli tarafından iş ve çözüm ortakları ile
ve BiletAli iştirakleri ile paylaşılabilir. 
 BiletAli, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla
aktarabilecektir; 
İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı
olarak BiletAli’nin iş ortaklarına,
 Şirketimizce tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Şirketimizin ticari
faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını
sağlamak amacıyla sınırlı olarak BiletAli’nin tedarikçilerine,

 Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini
temin etmekle sınırlı olarak BiletAli’nin çözüm ortaklarına,
 BiletAli’nin iştiraklerine. 
BiletAli, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki
diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma
yetkisine sahiptir. 
XVIII. İlgili kişinin hakları
BiletAli, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının
olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip
olduğunu kabul etmektedir.
Web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahiptir. 
Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır.
BiletAli, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet
otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. 
Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet
adresi www.biletali.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak
imza ile imzalayarak şirket adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle
(nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek şirketimize
iletebileceklerdir.
Başvurular, başvurunun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en
geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız
gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz,
yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. BiletAli,
başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

Ayrıca güvenli elektronik imza kullanarak da taleplerinizi iletebilirsiniz.
XIX. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin BiletAli’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da
kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz,
çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 
XX. İşlem Güvenliği
BiletAli, topladığı kişisel verileri koruma ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve
müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün
tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin
özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.
Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 
XXI. Denetim 
BiletAli, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 
XXII. İhlallerin Bildirimi 
BiletAli, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu
ihlali gidermek için derhal harekete geçer ve gerekli önlemleri alır. İlgilinin zararını en aza
indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde
durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İletişim 
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize
ulaşabilirsiniz. 
Akort Turizm Seyahat İnşaat San Tic Ltd Şti
Adres: İncilipınar Mh. Muammer Aksoy Blv No: 24/ C
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 1 664
Mail adresi: kullanici@biletali.com.tr
Mersis no: 0033040662100016